عملکردمهندس سلیمانی شهردارقبلی بردسکن چگونه بود؟
(33.63%) 220
ضعیف
(10.09%) 66
متوسط
(13.45%) 88
خوب
(42.81%) 280
عالی

تعداد شرکت کنندگان : 654