عملكرد جناب آقاي مهدي هنرور شهردار بردسكن را طي دو سال گذشته چگونه ارزيابي مي كنيد؟
(46.25%) 247
ضعیف
(8.988%) 48
متوسط
(8.614%) 46
خوب
(36.14%) 193
عالی

تعداد شرکت کنندگان : 534